Naša stranka | Dokumenti

Dokumenti

Na V Kongresu 2023. godine usvojili smo Manifest. Pogledajte ga ovdje: 

Naša stranka je na Drugom vanrednom kongresu 2021. godine usvojila Programsku deklaraciju 2021. 

Preuzmite je ovdje: 

Naša stranka je na Četvrtom kongresu 2019. godine usvojila Programsku izjavu i Rezoluciju o izborima u Mostaru.

Preuzmite ovdje dokumente:

Na Trećem kongresu 2015. godine usvojena je Programska deklaracija.

Preuzmite ovdje dokument:

Ranije objavljene deklaracije i dokumenti

Naša stranka je u svojoj historiji objavila 7 osnovnih dokumenata kroz koje su ocrtavana naša politička stajališta.

To su:  Uvod, Opći programski ciljevi, Opći programski principi, Nova Bosna i Hercegovina, Programska opredjeljenja, Manifest i Treći put.

Premda postoje stanovite razlike među dokumentima, nepromijenjena je crvena nit koja ih čini jedinstvenim. Usvojivši socijal-liberalizam kao vlastitu odrednicu, Naša stranka je dopunila svoj politički identitet koji je prethodno bio u znaku liberalizma.

Uvod govori o uzrocima neprestane političke krize u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, jednako kao i o posljedicama vladavine nacionalnih stranaka na sve oblasti društva. Uvod predstavlja prvu stepenicu u ideološkom razvoju Naše stranke, budući da je njime izraženo nezadovoljstvo postojećim stanje i kritičko preispitivanje dosadašnjih modela.

Uvod

Općim programskim ciljevima i Općim programskim principima predstavljeni su dugoročni, strateški ciljevi i osnovne vrijednosti na kojima se temelji naša politička borba. Tim dokumentima prebačen je fokus sa kritičkog negiranja vladajućih politika  na pozitivno definisanje političkih stajališta Naše stranke.

U Programskim opredjeljenjima smo pak po prvi put niz konkretnih ekonomskih mjera u skladu sa našim socijal-liberalnim opredjeljenjem.

Dokumentom Nova Bosna i Hercegovina dopunili smo našu kritiku Dejtonskog ustava i etničkog principa na kojem počiva – definiranjem pozitivnog ustavno-pravnog okvira za koji ćemo se boriti, a koji utvrđuje BiH kao modernu, demokratsku, pravnu i sekularnu  državu.

Na prvom kongresu Naše stranke 17. aprila 2010. godine saželi smo naše ideološke teze u kraćem dokumentu pod nazivom Manifest novog puta za evropsku Bosnu i Hercegovinu.

U dokumentu Treći put o BiH smo otklonili svaku mogućnost zabune, objasnivši suštinsku razliku našeg političkog stava s jedne strane, i nacionalističkog i socijalističkog, s druge i treće strane.

Koristeći se iskustvom koje smo stekli na političkoj sceni Bosne i Hercegovine u godinama od osnivanja, ali i znanjima naših članova koji su nam pristupili nakon objavljivanja prethodno navedenih dokumenata, već smo u programu za protekle izbore redefinisali, dopunili i u vezi sa konkretnim problemima opisali naše socijal-liberalne stavove.

U sklopu ovog kongresa stranke, predstavljeni su dokumenti koji obuhvataju ideje iz dosadašnjih dokumenata, a koje još uvijek zastupamo, dopunjene sa novim, a sve u skladu sa našom generalnom socijal-liberalnom orijentacijom.

Ne živimo od namještanja tendera ni rasipanja državne imovine, već od povjerenja naših članica, članova, simpatizerki i simpatizera da će njihov novac biti utrošen na izgradnju pravednijeg društva.
Budite jedna ili jedan od njih. Donirajte!