Naša stranka | Naša stranka Bosanska Krupa: Zaustavimo ekološku katastrofu
Naša stranka Bosanska Krupa: Zaustavimo ekološku katastrofu

Naša stranka Bosanska Krupa: Zaustavimo ekološku katastrofu

28.09.2021.

Bosanskoj Krupi prijeti ekološka katastrofa ukoliko se ne pronađe nova lokacija za odlagališta otpada, a postojeća deponija Medžre – Vlaški dol ne sanira u što hitnijem roku, smatraju iz Općinskog odbora Naše stranke u Bosanskoj Krupi.

Deponija Medžre - Vlaški dol udaljena je od Une svega dva kilometra vazdušne linije, a oko osam kilometara od centra Bosanske Krupe. Izgrađena je bez građevinske dozvole i urbanističke saglasnosti na vodopropusnom tlu bez plana odvoda otpadnih voda i riješene elektrifikacije.

Prema odluci iz 2007. godine data je uslovna saglasnost na ispitivanje i analizu ovog područja za potencijalno odlaganje smeća do uspostave regionalne deponije, a najduže do 2012. godine. Dvije godine nakon isteka tog roka, Općina Bosanska Krupa dobila je odobrenje Federalnog ministarstva zaštite okoliša kojim se odobrava Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju komunalnog otpada za tri općine: Bužim, Cazin i Bosansku Krupu, a u skladu s tim rješenjem komunalna preduzeća su se obavezala da će postepeno ići u postupak zatvaranja deponije i pristupiti rješenju zbrinjavanja otpada putem regionalnog međuopćinskog centra, što do danas nije urađeno.

Danas se na deponiju Medžre – Vlaški dol odlaže animalni otpad, eutanazirane životinje oboljele od zaraznih bolesti, klaonički, medicinski infektivni, građevinski i drugi otpad. Procjedne vode slijevaju se u Unu, a zrak onečišćen teškim metalima i otrovnim gasovima predstavlja opasnost po stanovnike naše općine. Napominjemo da više od 70 posto otpada na ovu deponiju  dolazi iz grada Cazina, koji, kako kažu u nadležnim službama, do  sada nije  plaćao adekvatne naknade niti učestvovao u procesu adekvatnog održavanja deponije.

Svjesni da se otpad mora odvoziti i negdje odlagati, Naša stranka smatra da predugo traju planovi sanacije i planiranja te da načelnik i vijećnici hitno moraju donijeti odluke koje će zaustaviti ovu ekološku katastrofu. Stav Naše stranke je da tri općine uključene u ovu problematiku moraju hitno da krenu u pronalaženje nove lokacije sa sedimentno nepropusnom podlogom na kojoj bi se nakon ekoloških istraživanja mogla  formirati  sanitarna ekološka deponija.

Deponiju Medžre - Vlaški dol do tada treba dovesti u okvire zakona, insistirati na adekvatnom plaćanju zakonom propisane naknade za svaku općinu, tim sredstvima održavati i sanirati deponiju, a u narednom periodu pristupiti konzervaciji i zatvaranju ovog nesanitarnog i ekološki neprihvatljivog odlagališta otpada.