Posljednjih godina aktuelizirano je pitanje uticaja Termoelektrane Tuzla na okoliš. Pored uticaja na kvalitet vazduha, jedno od najosjetljivijih pitanja je i proces odlaganja pepela i šljake iz postojećih blokova. Ovaj sistem hidrauličnog odlaganja i pored pokušaja modernizacije predstavlja ozbiljnu prijetnju pogotovo za naselja u blizini odlagališta.

Tim povodom reagovao je Zvjezdan Karadžin, profesor okolišne sigurnosti, u ime Gradskog odbora Naše stranke Tuzla: „Za blok 7 je predviđen drugačiji sistem transporta šljake pepela i gipsa, tzv. stabilizata, i za tu namjenu je dato idejno rješenje za više alternativnih lokacija. Prva lokacija je prostor nekadašnjeg površinskog kopa Šićki Brod udaljen 5 km od TE Tuzla, gornji – zapadni dio kopa. Stabilizat bi se transportovao putem zatvorenog gumenog transportera na planirano odlagalište. Pored toga, data su i rješenja prijevoza željeznicom na udaljenije lokacije otkopanih prostora postojećih površinskih kopova Šikulje, Dubrave ili Đurđevik.

Loše iskustvo je ostavilo duboki trag na lokalno stanovništvo područja Šićki Brod i Bukinje i ono više ne želi da ima još jedno odlagalište u njihovoj blizini. Bez obzira na činjenicu da je Studija uticaj na okoliš za Blok 7 prošla javnu raspravu i odobrena, u Našoj stranci smatramo da se ovo pitanje mora nanovo aktuelizirati i uključiti sve relevatne činioce u cilju dolaska do rješenja koje će biti prihvatljivo za sve strane.

Zbog toga tražimo od resornog ministarstva i Skupštine Tuzlanskog kantona da ne žure sa usvajanjem izmjena i dopuna Prostornog plana Tuzlanskog kantona, a u kojem treba da bude ucrtana lokacija budućeg odlagališta, jer to može dovesti do velikih i dugoročnih problema. Argumentovana mišljenja javnosti se moraju uzeti u obzir kod rješavanja ovakvih problema“, naglašava Karadžin.