SLUŠAJ ME

Klub poslanika Naše stranke i Nezavisnog bloka podnio je inicijativu za izradu novog Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Inicijativom zahtijevaju da se u Zakon ugrade nova rješenja kojima će se na prihvatljiv način omogućiti potpuna ravnopravnost spolova, zabrana svakog oblika diskriminacije, nasilja i mobinga, posebna zaštita žena u slučaju porođaja, te pravo oba roditelja na roditeljsko odsustvo.

Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine donijet je 2004. godine. U vrijeme njegovog donošenja nisu bila na snazi Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, te i u tom smislu Zakon ne zadovoljava obaveznu formu.

U Zakonu nisu ispoštovani principi potpune ravnopravnosti spolova, utvrđeni Zakonom o ravnopravnosti spolova i Zakonom o zabrani diskriminacije.

Novi zakonski tekst potrebno je uskladiti i sa važećim propisima relevantnim za normativno uređenje radnih odnosa u institucijama Bosne i Hercegovine.