Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, zatražila je informaciju o početku asfaltiranja ulice Grbavička od broja 41 do broja 49, te je zatražila rješavanje problema skretanja u Grbavičku ulicu iz Zagrebačke ulice.

“Tražim da mi se dostavi informacija u kojoj je fazi rješavanje navedenog problema, koje je potencirano na prethodnim sjednicama Vijeća. Po mišljenju građana navedenog lokaliteta, pitanje skretanja u Grbavičku ulicu, između zgrada, pored OŠ “Kovačići”, nije dobro riješeno, a prilazni put za garaže je jako uzak, a isti se koristi dvosmjerno”, kazala je Bešlija.

Općina je tokom marta 2015.godine za poslove redovnog održavanja cesta objavila konkurs za odabir izvođača za period 2015-2018 godina. U toku je odabir najpovoljnijeg izvođača. Očekujemo da se potpisivanje ugovora završi do kraja maja, kada bi se izvođač uveo u posao. U periodu do potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u posao, poslovi sanacije udarnih rupa su organizovani sa izvođačem sa kojim je bio sačinjen ugovor za period maj 2014-maj 2015.godine.

Po pitanju inicijative u vezi sa rješavanjem problema skretanje iz Grbavičke u Zagrebačku, dopis sa ovom inicijativom je upućen prema nadležnom Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo upućen je u februaru 2015. godine. Naime, razmatrajući urađeni prijedlog – Elaborat o regulaciji saobraćaja na pristupnim servisnim saobraćajnicama koje se naslanjaju na novoizgrađenu trasu Južne longitudinale, problem oko priključka iz  ulice Grbavička na saobraćajnicu Zagrebačka – Južna longitudinala i obratno, mišljenja smo bili nije kvalitatno riješen.

Problem se odnosi na to da prilikom uključenja motornih vozila iz ulice Grbavička u ulicu Zagrebačka nije postavljena svjetlosna saobraćajna signalizacija – semafori, što dodatno otežava postojeću situaciju i ugrožava bezbjednost saobraćaja na navedenoj lokaciji. Dopisom smo predložili da se izvrši pomjeranje postojećeg semafora svjetlosne saobraćajne signalizacije u pravcu Skenderije, čime bi se omogućilo uključivanje i isključivanje saobraćaja iz ulice Grbavička iz oba smjera kretanja vozila.

Pošto na pomenuti dopis nije dobijen nikakav odgovor, nadležna općinska služba za poslove saobraćaja upućena je urgencija dana 30.04.2015.godine. Očekuje se odgovor od nadležnog ministarstva Kantona Sarajevo. Po našem mišljenu i mišljenju građana navedenog lokaliteta, ulaz i izlaz na ovaj lokalitet kroz ulicu Grbavička pored Šumarskog fakulteta, između zgrada i pored OŠ “Kovačići”, nije dobro rješenje.