Općinski odbor Naše stranke Stari Grad Sarajevo podržali su grantove u nacrtu budžeta općine za školu skijanja te fudbalsku ligu osnovnih škola. Istovremeno su zatražili da se zadrži budžetska stavka transfera neprofitnim organizacijama, za koji su u 2014. predviđena izdvajanja u iznosu od 20 hiljada konvertibilnih maraka.
Vijećnici NS-a u Općinskom vijeću Stari Grad su izrazili protest zbog bezrazložnog smanjenja granta za transfere školama za užine učenika slabog imovnog stanja, dok su istovremeno predviđena sredstva od 35 000 KM za obilježavanje Dana općine.

Također, na organizaciji tradicionalnih turnira za Dan općine, Bajramskog i Božićog turnira, u prošlom budžetu je planirano 20 000 KM, a izvršeno je 8 300 KM, što upućuje na mogućnost smanjanja izdvajanja na ovoj liniji. Predloženo je da se ova sredstva preusmjere prema stavci ‘inkluzija kroz sport i kulturu’, koja je trenutno na se 3000 KM.

Vijećnici Naše stranke smatraju da kategoriju „školski pribor za djecu boračkih populacija“ treba pripojiti pod sufinansiranje školovanja djece iz socijalno ugroženih porodica, te, ukoliko se dokaže nezavidno socijalno stanje porodice, sufinansirati školovanje, a ne samo školski pribor i toj djeci, bez obzira da li potpadaju pod kategoriju djece iz porodica boraca ili ne. Dok spomenuti grant iznosi 10 000 maraka, trenutno sufinansiranje školarine djeci iz socijalno ugroženih porodica je na svega 3 000 KM.

Od Službe za finansije Općine Stari Grad je zatraženo da se dostavi i izvod sa stanjem na računu, izvještaj o oročenim sredstvima te pregled stanja dugovanja. U Budžetu se stavke Rashoda prikazuju kao realizirane u apsolutnom iznosu što nikada nije slučaj (za razliku od Prihoda) tako da je bez gore navedenih priloga teško imati jasnu sliku stvarnih rashoda, što je propisano Zakonom o Budžetima Federacije BiH. Potrebno je da Služba za finansije od 2015. Godine Općinskom vijeću dostavlja kvartalne Izvještaje o Budžetu na usvajanje, što je obaveza propisana Zakonom o Budžetima Federacije BiH. Klub vijećnika Naše stranke će ove izvještaje zahtjevati i u Programu rada vijeća za 2015. godinu.