Gradsko vijeće Sarajeva jučer je usvojilo Izmjene i dopune Regulacionog plana Kovačići te Izmjene Odluka o pristupanju izradi pet regulacionih planova na području općine Novi Grad Sarajevo, i to za prostor od Otoke do Nedžarića, odnosno potez između Bulevara Meše Selimovića i sjeverne longitudinale, uključujući i prostor nekadašnje Žice (RP Alipašin Most I, V, VI, Halilovići I, RTV Dom), a koji je u posljednjih par godina predmet intenzivne gradnje, uglavnom kolektivnih stambenih objekata.

Vijećnici Naše stranke su glasali protiv svih Planova, osim RP Alipašin Most I za koji nisu imali primjedbe.

Šef Kluba vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, Vibor Handžić, istakao je da je neprihvatljivo da se pet godina nakon usvajanja Odluke o pristupanju izradi planskog dokumenta vrši izmjena iste, kako bi se promijenila njena tri člana, od kojih je jedan izuzimanje iz režima zabrane građenja pojedinačnih parcela. “Izuzeće omogućava da investitori vrše gradnju iako Plan nije usvojen što znači da još nisu utvrđeni parametri prema kojima se gradnja može vršiti, što može biti prihvatljivo kada bi investitor gradio na primjer školu ili vrtić, ali ne i još jednu privatnu zgradu. Ovakva izuzeća čine izradu Planova potpuno iluzornim”, rekao je Handžić.

Druga izmjena se odnosi na pogodovanje povećanja spratnosti objekata unutar obuhvata, a koje bi se moglo desiti u toku izrade Plana, kako se u tekstu Izmjena navodi “…ukoliko se ukaže potreba u svrhu kvalitetnijeg urbanističkog rješenja…”.

Vijećnici Naše stranke uputili su pitanje da se navede kakav kvalitet donosi povećanje broja etaža.

“Da li je možda u planu izgradnja osnovne škole na npr. XII spratu nekog novog nebodera ili uređenje parka na XVIII spratu, jer su to sadržaji koji bi jedino mogli uticati na kvalitet. Sporno je i kada detaljno precizirate ‘…planirati lokaciju za izgradnju vjerskog objekta…’ u obuhvatu RP RTV Dom, ali istovremeno niti u jednom ne ponovite jednaku napomenu za izgradnju osnovne škole ili vrtića”, navodi Handžić.

Gradski vijećnici Naše stranke istakli su da neće podržati planiranje gradnje kojoj je jedini cilj što veći broj stambenih zgrada sa što većim brojem etaža.

“Nonsens je pred Gradsko vijeće donositi Izmjenu Regulacionog plana Kovačići koja se bavi povećanjem jednog objekta za jednu etažu i pri tome koristiti ovo tijelo kao alibi kako radite transparentno i u interesu građana, te za nešto što je moglo biti predmetom stručnog mišljenja ne preuzimate odgovornost nego je prebacujete vijećnicima i pri tome trošite i resurse i vrijeme, dok istovremeno izuzimate iz zabrane građenja parcele na kojima će bez znanja i vijećnika, ali i građana jedno jutro ‘nići’ novi neboder za kojim će se postići ‘kvalitetnije urbanističko rješenje’”, zaključio je Handžić.