Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo jednoglasno su usvojene dvije inicijative koje su podnijele vijećnice Naše stranke.

Usvajanje prve inicijative općinske službe su obavezane dapostave vertikalnu turističku signalizaciju za kulturno-historijske objekte i turistički bitne lokacije na području općine Centar.

„Smatramo, a drago nam je što su i ostali vijećnici prepoznali taj problem, da trenutni sistem signalizacije nije adekvatan s obzirom na turističke procese u općini Centar, te da ga zarad boljeg funkcionisanja prometa turista pješaka treba poboljšati“, kazala je Amela Kuskunović, vijećnica Naše stranke.

Druga inicijativa Naše stranke koja je danas usvojena je zahtjev da se napravi registar svih postojećih i potencijalnih lokacija za kontejnere sa nišama.

„Razlog potrebe za uređenjem sistema kontejnera je taj što ćemo time unaprijediti stanje higijene javnih površina u Centru, a s obzirom na postojeću situaciju prostora za napredak ima napretek“, pojasnila je vijećnica Kuskunović.