Razgovor o promociji Sarajeva, turističkim potencijalima, društvenom i političkom angažmanu.

Ti si kandidat Naše stranke. Građanske, socijal-liberalne opcije. Kulturu, istoriju, tradiciju, ne samo u vezi sa Sarajevom, dosad su mnogo eksploatisale nacionalne stranke. Kad se gleda ideološki, koja je suštinska razlika pristupu toj temi između ta dva politička spektra?

Smatram da svaki narod ima apsolutno pravo na zaštitu i njegovanje svoje kulture, tradicije i historije u okviru građanski uređenog društva. Građansko ne isključuje nacionalno i obrnuto, već oni sasvim normalno kohabitiraju u uređenim društvima. Naša stranka se upravo i zalaže za Bosnu i Hercegovinu u kojoj žive različiti narodi i etniciteti, baš onako kako je to slučaj tokom čitavog historijskog razvoja ove države. Na postojanju takvog zajedništva smo i definisali naš slogan „Zajedno i tačka“.

Suštinska razlika u odnosu na nacionalne stranke je ta što one u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini eksploatišu kulturu, tradiciju i historiju naših naroda za vlastite interese. Ovakve i slične teme nisu ekskluzivno pravo niti jednog naroda niti jedne političke stranke. Ne smiju se prekrojavati, zloupotrebljavati i plagirati u dnevnopolitičke svrhe, skrnaveći tako pojam nacionalnog te dajući njegovom najgorem obliku i formi prednost nad građanskim, pa čak i u odnosu na temeljna ljudska prava. Različitost kultura i tradicija je bogatstvo na koje trebamo biti ponosni i kojeg trebamo očuvati i zadržati.

Tokom višegodišnjeg aktivizma oživljavanja ovih tema primijetio sam da je činjenica da moji stavovi i moje priče dopiru daleko izvan okvira ovog grada, pa tako veliku podršku u radu pronalazim u ljudima koji su rođeni i koji su živjeli u Sarajevu, a sada se sa svojim porodicama nalaze daleko u inostranstvu.

Ovakve i slične teme im daju do znanja da se u Sarajevu ne smiju i ne trebaju osjećati kao tuđinci na svojoj zemlji, već da su uvijek dobrodošli nazad u grad u kojem su se rodili.

Osim spomenute, koje još političke teme preferiraš i za koje ćeš se zalagati kroz izbornu kampanju?

Svoju predizbornu kampanju ću voditi kroz sistem obrnute političke piramide koji je u menadžmentu poznat kao „bottom-up metod“. To u praksi znači slijedeće. Teme koje dobro poznajem i na koje mogu biti odličan sagovornik su teme iz domena kulture i sporta, obrazovanja i nauke, prometa i komunikacija i razvoja, poduzetništva i obrta. Iz svake od navedenih tema ću se fokusirati na određene promjene koje želim pokrenuti, a čiji će krajnji rezultat dovesti do boljih uslova za život i ostanak u Bosni i Hercegovini.

Pored izrazitog zalaganja za očuvanje kulture, tradicije i historije naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, još nekoliko ključnih konkretnih stvari na kojima ću raditi tokom svog četverogodišnjeg mandata su:

– Donošenje Zakona o hrani kojim će se ukinuti PDV na hranu koja se donira, a u cilju suzbijanja siromaštva i smanjenja velikih količina bačene hrane. Ovaj Zakon je potrebno prvenstveno realizovati na državnom nivou preko naših državnih zastupnika, a onda ga provesti i na svim ostalim nivoima vlasti;

– Donošenje Zakona o radu od kuće kojim će se regulisati prava i načini privređivanja osobama koje se odluče raditi od kuće, bilo da je u pitanju rad za inostrano ili domaće tržište; ovim Zakonom se regulišu pitanja freelancera i oporezivanja njihovog rada;

– Pokretanje revizije cjelokupnog nevladinog sektora u cilju smanjenja broja neaktivnih registrovanih udruženja i fondacija na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u cilju lakše detekcije potencijalnih nelegalnih aktivnosti prisutnih u radu nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini (u prvom planu se misli na udruženja koja ostvaruju bilo koju vrstu profita, a ne plaćaju PDV državi);

– Donošenje Zakona o gorskoj službi spasavanja sa ciljem postizanja jedinstvene Gorske službe spasavanja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koja će direktno biti finansirana iz budžeta Civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i na druge načine i čiji rad neće biti regulisan kroz sistem registrovanog udruženja, već kroz sistem državne institucije koja funkcioniše kao zaseban sektor Civilne zaštite.

Intervju u cijelosti možete pročitati na Prometeju.