Vijećnice i vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Vildana Bešlija, Sanja Lazar, i Robert Pleše, zajedno su sa Općinskim odborom Naše stranke, pripremili prijedloge izmjena i dopuna Nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godini. Tim povodom smo razgovarali sa Robertom, vijećnikom koji zastupa interese građana i građanki u OV Novo Sarajevo i u Gradskom vijeću Grada Sarajevo.

Naša stranka je pozivala građane na učešće u javnim raspravama za nacrt općinskog budžeta. Koliko to ima efekta i šta je realno stanje na terenu?

Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđuje pojedine mehanizme osiguranja transparentnosti izrade budžeta na svim nivoima vlasti. Za taj proces su najvažnije jedince lokalne samouprave, budući da one uređuju pitanja koja neposredno utječu na život građana i građanki u zajednici. Međutim, nije dovoljno samo organizirati javne rasprave, mi moramo pokrenuti proces obrazovanja građana o tome šta znači upravljanje budžetom, kako da čitaju stavke budžeta, te konačno šta se dešava sa provedbom onoga što je usvojeno u toku godini. Bitno je istaknuti da se pojedini prijedlozi i usvoje, ali da kasnije ne dođe do njihove realizacije, budući da je izgovor uvijek isti „nedostatak sredstava“.

Na kojem je nivou danas komunikacija unutar samog Općinskog vijeća, kako se vijećnici uključuju u rasprave?

Mi smo dali prijedlog izmjena nacrta budžeta, gdje smo zatražili uključenje nove stavke koja uključuje informatizaciju općinskog vijeća, kroz elektronsko slanje materijala, pregleda i arhiviranja. Ovo s jedne strane donosi uštede, a s druge, ubrzava komunikaciju. Vjerujem da će se ova inicijativa prepoznati, budući da bi isto podiglo efikasnost i samog rada na sjednicama vijeća. Troškovi unutar općinskog organa uprave na nekim budžetskim linijama je visok bez potrebe, te ne prati informatizaciju rada općine. U Našoj stranci imamo veliku podršku u pripremi svih dokumenata, te tu želim istaći veliki rad i zalaganje naše šefice kluba, Vildane Bešlije, koja je kao ekonimistica, svakako nosilac naših aktivnosti kada su pitanju komentari na nacrt budžeta.

Naša stranka je nedavno učestvovala u obilježavanju Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Koliko su udruženja uključena u rasprave, da li postoji svijest o njihovim problemima?

Mi smo zatražili uvođenje granta za osobe sa invaliditetom u iznosu od 20 000 konvertiblinih maraka, podršku Crvenom križu Novo Sarajevo u iznosu od 10 000 konvertibilnih maraka. Također, nije samo civilno društvo to koje nosi obavezu pomoći, te smo zatražili da se u programe osiguranja socijalnih potreba, te u program vezan za sport, kulturu i obrazovanje izdvoje sredstva sa posebnom namjenom zaštite i osiguranja prava osoba sa invaliditetom. Između ostalog, zatražili smo grant za asistente u nastavi za djecu sa invaliditetom u iznosu od 30 000 maraka. Također, tu je i potreba za postavljanjem zvučne signalizacije za slijepe i slabovidne osobe na saobraćajnicama na postojećim semaforima. Ne smijemo zaboraviti da je po UN-ovoj konvenciji koju je i BiH potpisala propisano kako se iz budžeta mora osigurati 1,5 % sredstava za potrebe osoba sa invaliditetom.

U Novom Sarajevu je zatraženo smanjenje granta za vjerske zajednice?

Smatramo da je vjerske zajednice potrebno uključiti u razvojne i humanitarne projekte, uključiti ih u rad lokalnih zajednica, te ih usmjeriti da programski doprinose općini kroz rad sa ugroženim kategorijama, te u saradnji sa udruženjima i civilnim društvom. Dakle, umanjiti direktni grant koji se daje vjerskim zajednicama ne treba se posmatrati kao negativni čin, već moramo iskorsiti njihov potencijal da u različitim segmentima budžeta svojim aktivnostima osiguraju učešće u raspodjeli sredstava. Vjerujem da ih tako možemo stimulirati da otvorenije pristupaju saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, te realiziraju projekte koji ohrabruju saradnju i dijalog između različitih vjerskih zajednica. S druge strane, potrebno je uzeti u obzir da je upitan i sam zakonski osnov ove vrste finansiranja, te je sve ukupno potrebno regulirati i pristupiti na jedan drugačiji način.

Šta su ključne stvari u domenu osiguranja novih prilika za mlade u općini Novo Sarajevo?

Svoj fokus smo stavili na vanškolske aktivnosti, te zatražili povećanje granta za Javnu ustanovu Centar za djecu i omladinu na 20 000 maraka, te uvođenje granta za vannastavne aktivnosti u programima razvoja sporta, kulture i obrazovanja u jednakogm iznosu.

U prošlih par godina značajna sredstva su uloženu u izgradnju lokalnih puteva, postoje li nove inicijative u tom smislu?

Mi smo zatražili planiranje sredstava za izgradnju podzemne garaže na području MZ „Grbavica I“, te sanaciju ulice Grbavička od broja 41 do broja 49. Mnogo je posla u tom segmentu, a na nama je da pored zalaganja za ovakve investicije, podignemo stepen saradnje sa višim razinama vlasti te da zajednički zagovaramo projekte od značaja za lokalnu zajednicu. Ne smijemo tu izostaviti ni pitanje brdskih dijelova općine, koji su često zapostavljeni u planiranju.