Rad Općinskog vijeća Lukavac jedan je od ilustrativnijih primjera kako birokratija u BiH udaljava predstavnike građana od onih za koje su ti građani glasali. Upozorava na to predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Lukavac:

„Dnevnim redom 25. redovne sjednice OV Lukavac, koja je održana 29. 1., bilo je predviđeno da se pod tačkom 12. razmatraju izvještaji o radu i poslovanju JKP RAD Lukavac, za 2017., kao i Plan rada i Plan poslovanja za 2018. godinu.

Manje znatiželjnom čitaocu, koji se ipak želi informisati o sadržaju rada OV, ovi datumi će se doimati kao štamparska greška i povjerovaće da se u stvari radi o dokumentima za prethodnu 2018. i tekuću 2019. godinu.

Nažalost, datumi na materijalima su tačni, a vijećnici u OV Lukavac su koncem januara 2019. godine trebali razmatrati izvještaje JKP RAD iz 2017. i Planove za 2018. godinu.

Posljedica je to nesuglasica između načelnika Općine i vjećničke većine u OV Lukavac kojima su nas „zabavljali“ u protekle dvije godine mandata, ne pokazujući umijeće dogovaranja i postizanja kompromisa koji bi, u skladu sa pozitivnim propisima, ponudio najbolja rješenja za građane općine Lukavac.

Nema sumnje u to da je razmatranje i donošenje odluke o usvajanju ovih dokumenata jednoj od strana „išlo na ruku“, a druga se tome protivila, prvenstveno zbog imenovanja upravljačke strukture u ovo najvažnije javno preduzeće čiji je osnivač Općina.

Pored navedenog, moguće je i to da je Statutom Općine ili nekom općinskom odlukom predviđeno da se navedena dokumenta moraju usvojiti na sjednici OV da bi se, u vođenju daljih aktivnosti na realizaciji nekih projekata u okviru ovog javnog preduzeća, mogla usvajati neka druga dokumenta neophodna za njegov nesmetan rad.

Ovaj primjer nam u stvari najzornije govori o tome koliko je u administrativnim procedurama, kojima nas najčešće nepotrebno zamaraju na svim nivoima vlasti, suvišnih, manje-više formalnih, postupaka koji su u pravilu prepreka efikasnijem donošenju i provođenju odluka.

Možemo li uopšte zamisliti kako bi izgledala rasprava vijećnika o planu rada i planu poslovanja javnog preduzeća za prethodnu godinu? Kako bi amandmanski na ove dokumente djelovali vijećnici nastojeći da poprave nešto što je iza nas i na šta se ne može uticati?

Nije li krajnje vrijeme da se kreatori procedura u donošenju odluka, ako one već nisu provedene u redovnom postupku, potrude i ponude praktična rješenja kojim će iz postojeće prakse u donošenju odluka lišiti predstavnička tjela građana besmislenih rasprava o nečemu na šta ne mogu uticati i čije formalno donošenje ni na koji način neće uticati na poboljšanje života građana.“