Zaštita od požara u Kantonu Sarajevo je na jako niskom nivou. Taj problem istraživala je Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo te na posljednjoj sjednici Skupštine podnijela nekoliko inicijativa koje će, ako budu usvojene, uveliko doprinijeti unapređenju ove oblasti.

Na osnovu informacija od Inspektorata zaštite od požara da u velikom broju stambenih objekata na području Kantona Sarajevo nisu obezbjeđena sredstva i oprema za gašenje požara (ručni aparati za početno gašenje požara, hidrantska oprema), da se ne vrše redovna ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže (protok i pritisak vode), gromobranske instalacije kao ni ručnih aparata za gašenje požara, podnijela je inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima otklanjanje nedostataka.

Podnijela je i inicijativu da Inspektorat za zaštitu od požara MUP-a KS izvrši inspekcijski nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose na zaštitu od požara na 21 adresi.

Budući da prema informacijama od Inspektorata zaštite od požara pri MUP-u nisu doneseni planovi zaštite od požara Kantona Sarajevo, svih općina na području KS kao i Grada Sarajeva podnijela je inicijativu da se shodno članovima 15, 16, 17. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH donesu i izrade planovi zaštite od požara.

Podnijela je također i inicijativu da kanton, općine i Grad usklade svoju legislativu u vezi sa zaštitom od požara s gore pomenutim zakonom.

Kanton Sarajevo je i kadrovski deficitiran u ovoj oblasti te je stoga i predložena i popuna radnih mjesta u Inspektoratu civilne zaštite pri Kantonalnu od kojih je jedno kantonalni inspektor za vatrogastvo.