Neira Dizdarević, zastupnica Naše stranke u Skupštini KS, podnijela je Vladi KS inicijativu za formiraje radne grupe za prevenciju i nadzor nad svim oblicima nasilja – nasilje nad ženama, nasilje nad djecom, vršnjačko nasilje, nasilje na radnom mjestu.

„Grupa treba da okuplja zdravstvene radnike, predstavnike centara za socijalni rad, predstavnike škola i sigurne kuće, policije i sudstva, a sa ciljem bolje uvezanosti i sinhronizacije aktivnosti koje se sprovode i sada, ali dosta neuvezano. Također sam predložila da se izvještaji o sprovedenim aktivnostima i njihovim efektima dostavljaju Skupštini KS najmanje jednom godišnje“, kaže Dizdarević.

Također, radno tijelo će se baviti prikupljanjem informacija na osnovu kojih će raditi na pravljenju programa za prevenciju nasilja.