NAŠI ODBORI

Glavni odbor Naše stranke u novom sazivu, izabranom na Četvrtom kongresu Naše stranke, čine:

 1. Edin Forto
 2. Nihad Uk
 3. Igor Baroš
 4. Samir Fazlić
 5. Amela Kuskunović
 6. Amra Zulfikarpašić
 7. Sabina Ćudić
 8. Amer Tikveša
 9. Robert Pleše
 10. Želimir Bukarić
 11. Mirela Džehverović
 12. Mario Vukasović
 13. Amela Topuz – Bajraktarević
 14. Ibrahim Obhođaš
 15. Sandra Zaimović
 16. Arijana Turković
 17. Tarik Haverić
 18. Adla Kupusović Branković
 19. Tarik Jažić
 20. Elvis Vreto
 21. Azra Jahić
 22. Anes Mašić
 23. Amra Nadarević Vodenčarević
 24. Dejan Pavić
 25. Jasmin Alić
 26. Damir Jukić
 27. Šeherzada Delić
 28. Anis Alagić
 29. Mersiha Jogunčić
 30. Bakir Sulejmanović
 31. Damir Delić
 32. Neno Zuko
 33. Emir Baščelija
 34. Sanja Renić
 35. Alan Handžić
 36. Dževdet Huskić
 37. Emir Bilalović
 38. Jasmin Redžić
 39. Senad Čaušević
 40. Zinaida Zečević
 41. Mirza Ferhat
 42. Bojan Farkaš
 43. Indira Pašović
 44. Amna Popovac
 45. Nađa Nukić
 46. Nedžad Nadarević
 47. Aziz Mešić
 48. Berin Mušanović
 49. Sead Mušić
 50. Dino Osmanović

Predsjedništvo je najviše izvršno političko tijelo Naše stranke. Predsjedništvo po funkciji čine predsjednik/ca, potpredsjednici/ce, generalni sekretar/ka, te predsjednik/ca Glavnog odbora. U Predsjedništvo se bira i dodatnih 11 članova Naše stranke, od kojih pet (5) predlaže predsjednik/ca Naše stranke, pet (5) članova Glavnog odbora, a jednog/u (1) člana/članicu Forum mladih Naše stranke.

Predsjedništvo Naše stranke:

Predrag Kojović, predsjednik

, predsjednik Glavnog odbora

Irma Baralija, potpredsjednica

Mirsad Čamdžić, potpredsjednik

Srđan Mandić, potpredsjednik

,

,

Nadzorni odbor Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Sanela Klarić
 2. Amira Mršo
 3. Mustafa Skopljak
 4. Mirano Jupić
 5. Nataša Ibrahimagić

Etička komisija Naše stranke ima 5 (pet) članova/ica:

 1. Lejla Dragnić
 2. Vedran Grebo
 3. Esma Delić
 4. Marko Cvitanović
 5. Dženana Dramalija

RO SARAJEVO

RO TUZLA

1.
2.
3.

RO ZENICA

1.
2.
3.

RO ZAPAD

1.
2.
3.

RO MOSTAR

1.
2.
3.

Centar Sarajevo

Ulica: Branilaca Sarajeva 5/1

Telefon: 033 551 225

Email: centarsarajevo@nasastranka.ba

Stari Grad Sarajevo

Ulica: Obala Kulina bana 24

Telefon: 033 408 920

Email:starigradsarajevo@nasastranka.ba

Novo Sarajevo

Ulica: Zmaja od Bosne 55

Telefon: 033 492 399

Email: novosarajevo@nasastranka.ba

Novi Grad Sarajevo

Ulica: Trg solidarnosti 15

Telefon: 033 452 192

Email: novigrad@nasastranka.ba

Ilidža

Ulica: Mala aleja br. 40

Telefon: 033 621 607

Email: ilidza@nasastranka.ba

Vogošća

Ulica: Braće Helać 26

Telefon: 033 431 239

Email: vogosca@nasastranka.ba

Goražde

Ulica: Ferida Dizdarevića bb

Telefon: 038 941 701

Email: gorazde@nasastranka.ba

Zenica

Ulica: Kulina bana 28b

Telefon: 032 248 030

Email: zenica@nasastranka.ba

Visoko

Ulica: Ulica Osma bb

Telefon:

Email: visoko@nasastranka.ba

Breza

Ulica:

Telefon:

Email: breza@nasastranka.ba

Kakanj

Ulica: A.Izetbegovića ST-1 II

Telefon: 032 460 269

Email: kakanj@nasastranka.ba

Vareš

Ulica:

Telefon:

Email: vares@nasastranka.ba

Kiseljak

Ulica: Stjepana Radića bb

Telefon: 064 444 4756

Email: kiseljak@nasastranka.ba

Tuzla

Ulica: Fra Grge Martića 8/I

Telefon: 035 277 150

Email: tuzla@nasastranka.ba

Živinice

Ulica: Prva ulica 57

Telefon: 035 773 979

Email: zivinice@nasastranka.ba

Lukavac

Ulica: Branilaca Bosne D-1

Telefon: 035 554 133

Email: lukavac@nasastranka.ba

Gračanica

Ulica: Mehmeda Ahmetbegovića 15

Telefon: 035 702 011

Email: gracanica@nasastranka.ba

Bihać

Ulica: Miroslava Krleže 2

Telefon: 037 222 001

Email: bihac@nasastranka.ba

Sanski Most

Ulica: Prvomajska 1A
Telefon:
Email: sanskimost@nasastranka.ba

Bosanska Krupa

Ulica: Maršala Tita 15

Telefon:

Email: bosanskakrupa@nasastranka.ba

Bosanski Petrovac

Ulica: Bosanska 99

Telefon:

Email: bosanskipetrovac@nasastranka.ba

Mostar

Ulica: Alekse Šantića br.2 a

Telefon: 036 830 428; 036 830 429

Email: mostar@nasastranka.ba

Cazin

Ulica: Trg Zlatnih Ljiljana

Telefon:

Email: cazin@nasastranka.ba