Povodom saopštenja Gradske uprave Zenica od 2. 8. 2018. godine, a u vezi s 26. sjednicom Gradskog vijeća od 26. 7. 2018. godine, Gradski odbor Naše stranke će taksativno odgovoriti na netačne i krivotvorene činjenice koje se navode u predmetnom saopštenju.

Prvo: Naša vijećnica Sanja Renić je prilikom utvrđivanja Dnevnog reda 26. sjednice jasno i nedvojbeno zahtijevala da se rebalans Budžeta razmatra u formi Nacrta kako bi vijećnici i građani imali dovoljno vremena za analizu i predlaganje eventualnih korekcija izmjena i dopuna Budžeta. Nakon iznesenog prijedloga, gradonačelnik je, u svom stilu, uputio poruku predsjedavajućem Vijeća da za to “nema potrebe”, što je g. Bulajić i prihvatio, umjesto da je prijedlog naše vijećnice dao na glasanje, te je na taj način bitno povrijedio Poslovnik o radu Gradskog vijeća, član 69, i uskratio vijećnike da se izjasne o prijedlogu. Navedeno je vidljivo na snimku sjednice. Prilikom utvrđivanja Dnevnog reda, uopće nije bio pomenut prijedlog bilo kakvog zaključka po pitanju obrazloženja pojedinačnih stavki rebalansa, kao što se navodi u vašem saopštenju, nego je ta konstatacija iznesena u okviru rasprave po tački Dnevnog reda – Izmjene i dopune Budžeta. Tačno je da smo u raspravi tražili decidno pismeno obrazloženje svih pozicija Budžeta koje se mijenjaju, što je i stručna i zakonska obaveza. S obzirom na to da se u saopštenju Gradske uprave navodi mogućnost amandmanskog djelovanja na rebalans, želimo istaći da se amandmanima može djelovati samo na pojedinačne stavke rebalansa, a ne na suštinski protuzakonite radnje i netačne činjenice koje ste pokušali imputirati vijećnicima u cilju legalizacije do sada učinjenog. U Prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta se navodi niz projekata za koje ne postoji niti odluka Vijeća niti usvojeni program na temelju kojeg se projekti mogu raditi, ne postoje ni projekti, pa samim tim ni odobrenja za građenje istih. Na koji način su utvrđeni iznosi po stavkama Budžeta ako ne postoje ni projekti ni odluke Vijeća?! Još jednom napominjemo da su naše primjedbe bile suštinskog karaktera i da se prije svega odnose na odredbe Zakona o budžetu i Statuta Grada Zenice. Naš prijedlog da se rebalans Budžeta ne odbije, nego da se vrati predlagaču na dopunu, bio je, prije svega, izraz naše želje da pomognemo gradonačelniku, jer kada Gradsko  vijeće odbije prijedlog Odluke, ista se ne može razmatrati ponovo u periodu od šest mjeseci, a na osnovu odredbe Poslovnika o radu Gradskog vijeća član 64. Ili možda može na silu, kao što je urađeno u slučaju nezakonito donesenog Prostornog plana.

Drugo: Tačna je činjenica da je prema Zakonu o budžetu FBiH predviđeno da se u maksimalnom roku od 40 dana treba sačiniti polugodišnji Izvještaj o izvršenju budžeta, ali nije zabranjeno da se to uradi i u kraćem periodu ako to neko zna i želi. Tačno je da se sve do 10. 7. tekuće godine vrši unos svih obaveza koje dostavljaju budžetski korisnici, ali postavljamo pitanje zašto je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta uopšte stavljen na Dnevni red ako nije pripremljen u skladu sa stručnim i zakonskim načelima. Zašto se predmetna materija morala razmatrati na sjednici 26. 7., a ne na prvoj narednoj sjednici kada Gradska uprava pripremi validan Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta. Abeceda finansijskog poslovanja jeste da nije moguće raditi izmjene i dopune Budžeta, a da nije poznat trenutni finansijski saldo. Sasvim je jasno da je Gradska uprava  na ovaj način, metodom pritiska na vijećnike, svjesno željela napraviti fiktivnu paniku kako bi vijećnici bez adekvatnih zakonskih obrazloženja digli ruku, ali na sreću to nije prihvaćeno.

Treće: tvrdnja da je kupovina “Papirne” i Autobuske stanice samo “kompenzacija”, predstavlja elementarno nepoznavanje Zakona o principima lokalne samouprave, Zakona o stvarnim pravima i Statuta Grada Zenice. Sasvim je jasan iznos potraživanja po osnovu KGZ i KN od Rudnika mrkog uglja, ali pitamo, ko je i na koji način utvrdio vrijednost objekta “Papirna” i ko je odlučio da se od Rudnika preuzme baš taj objekat, pošto je poznata činjenica da je Rudnik vlasnik i drugih nekretnina koje su veoma važne za urbanizaciju grada, npr. zgrada bivšeg SIZ-a stanovanja čije je rušenje predviđeno u cilju proširenja stadiona “Bilino Polje” i rješavanja parkinga za potrebe Poliklinike i Hitne pomoći ili smo možda za iznos duga mogli kupiti oba objekta.  Statutom Grada, a koji proizilazi iz Zakona o principima lokalne samouprave, utvrđena je isključiva nadležnost Gradskog vijeća kako slijedi:

– Član 21, stav 7: da donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Grada;

– Stav 9: da donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta (koji u Zenici ne postoji, na šta smo ukazivali na sjednicama Vijeća);

– Član 103, stav 1: sve pokretne i nepokretne stvari i imovinska prava koja pripadaju      Gradu u skladu sa zakonom čine imovinu Grada;

– Stav 2: imovinom Grada upravlja i raspolaže Gradsko vijeće.

Dakle, nije predviđeno da gradonačelnik bez ovlaštenja Gradskog vijeća, po sistemu neposredne pogodbe, trguje nekretninama Grada, što je između ostalog utvrđeno i Odlukom o građevinskom zemljištu Grada Zenice ( Sl. Novine Općine Zenica 04/07).

Kada je u pitanju “Autobuska stanica”, ista je svakako vlasništvo grada, a na osnovu javnog ovlaštenja svojevremeno je data na korištenje “Zenicatransu”, tako da nema nikakve potrebe da Grad kupuje nešto što je svakako njegovo vlasništvo. Ako je, pak, potrebno da se tako nešto uradi, za to mora postojati odluka Gradskog vijeća na osnovu statutarnih odredbi koje smo već pomenuli. Koristimo ovu priliku i da vas podsjetimo da smo na jednoj od sjednica Vijeća, početkom prošle godine, podnijeli Inicijativu za formiranje imovinskog fonda Grada, kako bi se utvrdila i evidentirala sva gradska imovina, ali na tu Inicijativu nikada nismo dobili odgovor niti je išta urađeno. I na kraju, pošto Gradska uprava tvrdi da su Ugovori za Papirnu i Autobusku stanicu provedeni u Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Zenici, napominjemo da je Zakonom o stvarnim pravima utvrđeno kako slijedi:

– Član 363, stav 1: nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu raspolagati nadležna tijela tih jedinica (Gradsko vijeće);

– Stav 6: pravni poslovi sklopljeni protivno odredbama ovoga člana ništavni su.

Shodno navedenom, Gradska uprava je izvršila protuzakonitu uknjižbu, koja je ništavna, te očekujemo da će nadležni organi provesti istragu o tome s obzirom na to da je riječ o zloupotrebi položaja i značajnoj šteti za Budžet Grada Zenice.

Četvrto: U  slučaju predloženog projekta šetnice u Blatuši, očigledno je nerazumijevanje odredbi  Statuta Grada Zenice koji utvrđuje:

– Član 21, stav 5: Gradsko vijeće donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe (planska dokumentacija za naselje Blatuše ne postoji, na što smo upozoravali cijelu prošlu godinu);

– Stav 9: Gradsko vijeće donosi program uređenja  gradskog građevinskog zemljišta (program ne postoji, na što smo na što smo ukazivali cijele protekle godine);

– Stav 10: Gradsko vijeće donosi plan korištenja javnih površina   (plan ne postoji na što smo ukazivali kroz cijelu proteklu godinu).

Gradsko vijeće nikada nije imalo priliku razmatrati niti jedan od pomenutih programa niti je na bilo koji način razmatralo ili usvojilo izgradnju šetališta u naselju Blatuša. Osim toga, ako se ovaj projekt, kako kažete, finansira iz Fonda za zaštitu okoliša ZDK, zašto se onda u rebalansu Budžeta predlaže stavka od 224.000,00 KM za njega i to pod nazivom pozicije “rekonstrukcija i investiciono održavanje”? Rekonstrukcija nečega što ne postoji, dok s druge strane tvrdite da je riječ o novom projektu. Napominjemo da je Gradska uprava  bila dužna sačiniti program utroška sredstava dobivenih po osnovu naknada “Zagađivač plaća” od Fonda zaštite okoliša ZDK te isti dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje. Ovdje nije riječ o privatnim novcima da ih Gradska uprava i gradonačelnik troše kao svoje, a da apsurd bude veći, na kraju  saopštenja  Gradske uprave se navodi: “Utrošak ovih sredstava nismo dužni nikome pravdati”. Dužni ste ih pravdati građanima Zenice jer to su njihovi novci, zarađeni hiljadama karcinoma naših sugrađana.

Peto: Grad Zenica je, kao što znamo, putem komercijalnog kredita, zadužen za 25.000.000,00 USD kod Saudijskog fonda za razvoj, što je u datom trenutku  iznosilo 50.000.000,00 KM. Sadašnji Savjetnik gradonačelnika je kao direktor Izvršne agencije za realizaciju GGM-a, prošle godine Gradskom vijeću podnio Izvještaj o realizaciji projekta GGM-a na iznos od 38.000.000,00 KM (na tri lista papira), koji Gradsko vijeće nije usvojilo. S obzirom na to da Izvještaj nije usvojen, gradonačelnik je po Zakonu o principima lokalne samouprave bio dužan pokrenuti utvrđivanje odgovornosti tadašnjeg direktora g. Mirsada Helega i provesti proceduru revizije Izvještaja, što nikada nije učinio, nego ga je imenovao za svog savjetnika. Gradonačelnik je u tajnosti nezakonito ukinuo Izvršnu agenciju za realizaciju GGM-a iako je za tako nešto, na osnovu Statuta član 20,  isključivo ovlašteno Gradsko vijeće, pa još jednom pitamo ko će opravdati utrošenih 38.000.000,00 KM i gdje je preostalih 12.000.000,00 KM. Pitamo kako bi izgledao naš budžet kada bismo imali na raspolaganju i ovih 12.000.000,00 KM. Neprihvatljiv je stav Gradske uprave koja u svom saopštenju kaže: “Naša stranka ima pravo tražiti od strane nadležnog kantonalnog tužilaštva provođenje istrage.” Naša stranka je u više navrata zahtijevala s govornice Gradskog vijeća da gradonačelnik i Gradska uprava, kao ovlašteni, pokrenu istragu kod nadležnog organa jer Vam građani Zenice daju plate da štitite njihove interese, a vi zataškavate učinjeni kriminal. Budite sigurni da nikada nećemo odustati od ovog pitanja.

Šesto: Na 25. sjednici Gradskog vijeća smo upozorili Gradsku upravu da je način kupovine objekta, koji nema niti građevinsku dozvolu, u naselju Lukovo Polje nezakonit. Grad je na osnovu Zakona o javnim nabavkama bio dužan raspisati javni poziv za kupovinu objekta za potrebe mjesne zajednice i područne ambulante u pomenutom naselju, ali je gradonačelnik nakon nezakonite neposredne pogodbe predložio Gradskom vijeću donošenje Odluke o kupovini objekta, od čega se čak i gradski pravobranilac ogradio svojom izjavom na sjednici Vijeća. Gradonačelnik je, kao predlagač, bio dužan prilikom donošenja Odluke, a u okviru obrazloženja Odluke, jasno informisati vijećnike da li u budžetu postoje planirana sredstva za ovu namjenu, što nije učinio, te ih je svjesno doveo u zabludu da sredstva u budžetu postoje. Uopće nije sporno da li treba riješiti problem građana Lukovog Polja, što u svakom slučaju podržavamo, ali to mora biti na zakonit način, verificirano od strane Gradskog vijeća.

Sedmo: Jedina tačna činjenica po pitanju reprogama NK “Čelik” jeste da je Gradsko vijeće jasno i nedvojbeno utvrdilo Odluku o finansiranju reprograma još u julu 2017. godine i ta sredstva su predviđena u budžetu za 2018. godinu u okviru iznosa od 550.000,00 KM. Napominjemo da je početkom decembra 2017. godine. Tadašnji Nadzorni odbor NK “Čelik” uputio je upozorenje, tj. prigovor na Prijedlog budžeta Službi za privredu i finansije sa zahtjevom da se poveća iznos sredstava za sport imajući u vidu Odluku Vijeća o reprogramu, ali Gradska uprava na isti nikada nije odgovorila. Postavlja se pitanje kako je s ove stavke budžeta za prvih šest mjeseci potrošeno čak 90% predviđenih sredstava za sport. Prijedlogom izmjena i dopuna budžeta se predlaže povećanje ove stavke za 200.000,00 KM, što je ukupno 750.000,00 KM. Ako je za pola godine utrošeno 500.000,00 KM, da li je za drugu polovicu godine dovoljno 250.000,00 KM?  Po nama je gradonačelnik, kao priznati ekonomski stručnjak, neozbiljno sačinio Prijedlog budžeta za 2018. godinu i nesavjesno trošio sredstva za sport i time ugrozio realizaciju Odluke Gradskog vijeća o važnom pitanju za grad, kao što je rješavanje reprograma NK “Čelik”. Zahtijevamo od Gradske uprave da objasni građanima Zenice i navijačima Čelika šta su radili s novcima iz Budžeta i hitno riješe plaćanje reprograma. Osim toga, koristimo priliku da pitamo Gradsku upravu kada će biti pokrenuto utvrđivanje odgovornosti za sve ono što se desilo u NK CČelik” u posljednjih 10 godina, a između ostalog i za period kada je Fuad Kasumović rukovodio klubom.

Osmo: Ako Gradskoj upravi,  nakon svega naprijed navedenog, kao što kažu u svom saopštenju “nije jasno šta znači usklađivanje sa Zakonom o budžetu i Statutom grada”, pojasnićemo svoje primjedbe i zahtjeve kako slijedi:

– Da gradonačelnik, na prvoj narednoj sjednici, objasni građanima zašto je prekinuo 26. sjednicu i time ugrozio razvoj grada i realizaciju važnih projekata, kao što je između ostalog projekat “Plava voda”;

– Da predsjedavajući Gradskog vijeća g. Goran Bulajić i sekretarka Gradskog vijeća gđa. Azra Hajdarević na prvoj narednoj sjednici objasne zašto nisu dali na glasanje prijedlog Naše stranke da se tačka Dnevnog reda “Izmjene i dopune budžeta” razmatra u formi nacrta u skladu s odredbama Poslovnika o radu Vijeća član 69, kao i da se Prijedlog  Izmjena i dopuna budžeta vrati predlagaču na dopunu u skladu s odredbama Poslovnika o radu Vijeća, član 64.;

– Da se hitno izvrši uplata reprograma NK “Čelik” na osnovu obavezujeće Odluke Gradskog vijeća po Statutu grada član 34, stav 2 i 4.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci 2018. godine, kao polazne osnove za razmatranje Izmjena i dopuna budžeta za 2018. godinu, po Statutu grada član 34, stav 2 i 4;

– Da se detaljno obrazlože sve  pojedinačne stavke u Prijedlogu o izmjenama i dopunama Budžeta, koje se mijenjaju, a shodno računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor, te se iste usklade s odlukama i programima usvojenim od strane Gradskog vijeća, po Statutu grada član 34, stav 3 i 4.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Strategija razvoja grada i Revizija Strategije razvoja grada za period 2017  – 2022 godine, na osnovu koje se zasnivaju projekcije budžeta, u skladu sa Statutom grada član 21 stav 5 i član 34, stav 8 i 9.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Prijedlog kriterija za dodjelu poticaja za mikro, mala, srednja preduzeća i podršku Start-up projektima, a u skladu sa Statutom grada član 21, stav 4.;

– Da se u Službenim novinama Grada Zenice objavi nova sistematizacija Gradske uprave, na osnovu koje se predlažu izmjene i dopune budžeta, po Statutu grada 34, stav 11 i 12.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta, prema Zakonu o prostornom planiranju i građenju (Sl. novine Ze-do kantona 01/14) i Odluke o građevinskom zemljištu Općine Zenica (Sl. novine Općine Zenica 04/07),  na osnovu kojeg se predlažu izmjene i dopune budžeta, u skladu sa Statutom grada, član 21, stav 9.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Plan korištenja javnih površina prema Odluci o građevinskom zemljištu Općine Zenica (Sl. novine Općine Zenica 04/07), u skladu sa Statutom grada, član 21, stav 10 i član 34, stav 8 i 9.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje Program utroška sredstava po osnovu naknada “Zagađivač plaća” dobivenih od strane Fonda za zaštitu okoliša ZDK, u skladu sa Statutom grada, član 21, stav 5 i 7 i član 34, stav 8 i 9.;

– Da se Gradskom vijeću dostavi na usvajanje validan Izvještaj o utrošku sredstava za izgradnju GGM-a i informaciju o preostalim sredstvima u iznosu 12.000.000,00 KM, s obzirom na to da je ovo iznos koji bitno utiče na rebalans budžeta, te da gradonačelnik pokrene utvrđivanje odgovornosti za eventualnu štetu učinjenu budžetu Grada ako su ova sredstva “nestala”, po Statutu grada član 21, stav 20 i 21, član 25 i član 103, stav 1 i 2.;

– Da se poništi nezakoniti Ugovor o kupovini objekata  “Papirna” i Autobuska stanica te da se provede procedura utvrđena Statutom grada, član 21, stav 7 i član 103, stav 1 i 2.;

Sve navedeno upućuje na flagrantno kršenje zakona BiH i tendenciju prikrivanja nezakonitog rada SDA kadrova u posljednjih 15 godina, što nas navodi na zaključak da gradonačelnik i SDA rade dogovoreno i sinhronizovano, a da su pozorišne predstave na sjednicama Gradskog vijeća samo isplanirana farsa.

Naša stranka podržava prijedlog gradonačelnika da sazove nastavak neopravdano prekinute sjednice, s obzirom na to da su ugroženi bitni projekti za razvoj grada, kada god želi, i mi ćemo se pozivu odazvati, kao i uvijek do sada, uz aktivno učešće u raspravi.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Budžeta, o tome možemo razgovarati čim se donesu potrebne odluke Gradskog vijeća i izvrše do sada nerealizovane a donesene odluke.

Ukoliko gradonačelnik i Gradska uprava odbiju izvršiti odluke Gradskog vijeća i navedene prijedloge odluka uskladiti sa zakonima i Statutom grada, Naša stranka će ostati pri svojoj odluci da predloži inicijativu za opoziv gradonačelnika.

Zahvaljujemo se građanima Zenice na podršci, a Gradskoj upravi poručujemo da se moraju vratiti u zakonske okvire i da će ZENICA BITI GRAD I TAČKA.