SLUŠAJ ME

Povodom namjere Grada Tuzle da uvede naplaćivanje komunalne naknade, Naša stranka upozorava na obavezu vlasti da se prilikom uvođenja ove naknade postigne maksimalna socijalna osjetljivost, kako bi građani i poduzetnici što lakše podnijeli novo opterećenje.

Uz punu svijest da komunalne naknade imaju punu pravnu utemeljenost prema važećim propisima Federacije BiH i Tuzlanskog kantona, Gradski odbor Naše stranke Tuzla smatra  kako je predloženi sistem njihovog obračuna nepravedan i preagresivan. To se u prvom redu odnosi na visinu predloženih naknada, gdje je neophodno integrisati faktor socijalne osjetljivosti i koncipirati obračun na inteligentniji način koji bi uključivao i broj stanara po stambenoj jedinici, koji bi razlikovao pravna i fizička lica, te namjenu imovine za koju se plaća naknada i slično.

Naša stranka smatra kako aktuelni prijedlog predstavlja naglo i previše snažno povećanje opterećenja na građane i privredne subjekte Tuzle i može izazvati kontraefekt.

Građani ovog grada i ove zemlje bezbroj puta su prevareni kada je u pitanju naplata i utrošak namjenskih sredstava od određenih naknada na lokalnom nivou pa do akciza na državnom. Otprilike, po računici predložene naknade po m2 građani će u Budžet uplatiti 2.300.000,00KM, što je velika cifra u situaciji kada za pojedine postojeće budžetske prihode ne postoji opravdan odliv sa računa Grada. Takav primjer imamo sa budžetskim sredstvima koja se dobiju od Termoelektrane Tuzla, a koja se najmanje ulažu u poboljšanje kvaliteta zraka za što bi trebala biti namijenjena.

Zbog svega navedenog tražimo da se poveća transparentnost trošenja budžetskih sredstava i da vijeće u skladu sa zakonskim propisima jasno precizira na što će se odnositi ova naknada.

Istovremeno odbacujemo i populističke prijedloge alternativnih rješenja koje iznose pojedine političke stranke i gradski vijećnici, a koji predlažu prebacivanje cijelog opterećenja na pravna lica. Naša stranka je mnogo puta do sada tražila rasterećenje privrednika od raznoraznih parafiskalnih nameta i takvo rješenje bi bio direktan atak na poduzetništvo i gušenje privrede u Tuzli.

Pozivamo još jednom Gradsko vijeće da preispita opravdanost ove odluke kada je u pitanju visina komunalne naknade, usklađenost sa drugim zakonskim propisima i u konačnici da pokaže jak senzibilitet naročito prema građanstvu koje se nalazi u stanju socijalne potrebe.