Općina Kakanj je u februaru ove godine raspisala konkurs za učenike srednjih škola za sufinansiranje troškova prijevoza. Kriteriji koje je donijela Općina Kakanj odnose se samo na socijalno ugrožene kategorije đaka. Općinski odbor Naše stranke je mišljenja da Općina Kakanj treba sufinansirati troškove prijevoza svim srednjoškolcima koji imaju prebivalište na našoj općini i koji su redovni đaci.

Situaciju u Kaknju objašnjava Marcela Ravlija iz odbora Naše stranke u toj općini: „U općini Kakanj, u prošloj školskoj godini, od ukupnog broja srednjoškolaca polovina su bili vozari, 682 đaka. Od tog broja, njih 236 primalo je određene subvencije koje su zavisile od relacije na kojoj učenik putuje i kretale su se od 15 do 150 KM.

Sredstva koja su bila predviđena za sufinansiranje đaka i studenata u budžetu Općine za 2018. godinu iznosila su 160.000 KM. Od toga je u prvih devet mjeseci 2018. godine realizovano 83.406 KM. Planirana sredstva po ovom osnovu za 2019. godinu su umanjena i iznose 130.000 KM iako je budžet Općine uvećan u odnosu na 2018. godinu. Također, u posljednjih pet godina iznos za sufinansiranje prevoza đaka i studenata se konstantno umanjivao, iako su cijene prevoza i budžeti uvećavani.

S tim u vezi, mi u općinskom odboru Naše stranke smatramo da općinske strukture, imajući u vidu da je srednjoškolsko obrazovanje važno za svaku zajednicu, a završena srednja škola ulaznica u svijet tržišta rada ili nastavak daljnjeg školovanja, trebaju pokazati više sluha za probleme đaka vozara, posebno onih koji dolaze iz porodica koje imaju više učenika.“

OO Naše stranke predlaže da Općina Kakanj svim učenicima srednjih škola čije je mjesto stanovanja udaljeno od škole 5 i više od 5 km sufinansira troškove mjesečne karte u iznosu od 50%.