Zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije Dennis Gratz danase je ponovno uputio zahtjev za intervenciju prema Federalnom ministarstvu zdravstva kojim traži da Vlada Tuzlanskog kantona uskladi odluku o učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava sa federalnom odlukom,  kako bi prestala praksa naplaćivanja markica/godišnjih premija licima koja su oslobođena ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite.
 
„Od 2009. čekamo da Vlada Federacije BiH uputi instrukciju Vladi Tuzlanskog kantona da pristupi usklađivanju Odluke o participaciji sa Odlukom o participaciji FBiH kako bi prestala praksa naplaćivanja markica licima koja su izuzeta od plaćanja troškova participacije prilikom korištenja usluga zdravstvene zaštite.  Svi kantoni su bili dužni da do 01.06.2009. godine usklade svoje kantonalne odluke o participaciji sa federalnom odlukom“ ,kazao je Jasmin Alić iz Naše stranke Tuzla.
 
„U Tuzlanskom kantonu još uvijek je na snazi Odluka o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji TK iz 2003.godine, koja nije harmonizovana sa federalnom Odlukom i koja ni jednu kategoriju osiguranih lica ne oslobađa od plaćanja participacije, izuzev u slučaju korištenja određenih usluga zdravstvene zaštite. Na ovaj problem ukazala je Institucija Ombudsmena za ljudska prava BiH koja je 2012. godine donijela je Preporuku kojom traži od Vlade Tuzlanskom kantona da oslobodi djecu uzrasta do 18 godina od plaćanja participacije“, dodaje Alić.
 
„I pored toga, kao i niza preporuka međunarodnih i domaćih tijela u oblasti zaštite ljudskih prava, kao i zaključaka Skupštine TK, Zavod nije pristupio usklađivanju kantonalne Odluke o participaciji. Trebamo zajednički front u borbi protiv ove nepravde, u Unsko-sanskom kantonu je trebala presuda suda da bi se ova diskriminatorna praksa ukinula. Naša stranka nastavlja da se bori i nećemo stati dok Vlada TK ne osigura pristup zdravstvu bez prepreka za ugrožene kategorije stanovništva“, zaključio je Alić.