Ibrahim Obhođaš je rođen 24.02.1981.godine u Sarajevu. Završio Osnovnu školu Čengić Vila I, zatim Srednju ekonomsku školu, Ekonomski fakultet Univerizteta u Sarajevu i magistrirao u Sarajevu. Doktorirao je na temu „Unapređenje efiksnosti proizvodnih procesa primejnom statističke analize“ na Univerzitetu „Vitez“ Travnik. Od 2007. godine zaposlen je u nastavnom procesu kao asistent, viši asistent i docent na oblasti Kvantitativne ekonomije.

Ibrahim Obhođaš je jedan od četiri izabrana vijećnika i vijećnice Naše stranke Novi Grad, te će u ovom mandatu djelovati i raditi kao predsjednik Kluba vijećnika NS-a.

NS: Kako ste zadovoljni rezultatima izbora?

Ibrahim Obhođaš: Rezultati izbora Naše stranke Novi Grad su najbolji do sada, rast od blizu 25% u odnosu na Opšte izbore iz 2014. godine pokazju da imamo konstantan rast, pogotovo ako se uzme u obzir da smo uduplali broj vjećnika kao i glasova u odnosu na izbore iz 2012.godne.  Rast koji je ostvarila Naša stranka Novi Grad je prije svega zbog pošteneg i predanog rada naših vjećnika na svim nivoima vlasti. Naravno, velike zasluge za ostvareni rezultat ima svakako Opštinski odbor Novi Grad na čelu sa predsjednicom Lejlom Brčić, koja je ojačala odbor brojčano i kadrovski, koji je svojim djelovanjem na terenu itekako zaslužan na ostvareni rezultat.

NS: Koje su inicijative u planu, šta prvo radimo u Novom Gradu?

Ibrahim Obhođaš: Očekujem da ću zajedno sa izabranim kolegama, kao i Opštinskim odborom  Naše stranke raditi na inicijativama koje će biti od koristi gađanima opštine Novi Grad. Inicijative ćemo realizovati kao što su i do sada radili naši vijećnici, a to je iz razgovora sa sugrađanima, komšijama, zaključiti šta je to što bi im bilo bitno da se promjeni u njihovom okruženju, a što bi uticalo na njihov ugodniji i bolji život.

NS: Konstituirajuća sjednica je planirana za posljednjih 10 dana novembra. Šta očekujete u naredne četiri godine, kako ćete komunicirati sa građanima i građankama Novog Grada?

Ibrahim Obhođaš: Naša stranka je poznata da stalno komunicira sa građanima, između ostalog naša kampanja je bila zasnovana na toj direktnoj komunikaciji, tako ćemo i nastaviti da radimo. Kroz tribine, razgovore sa komšijama i poznanicima prikupljat ćemo inicjative. Način realiziacije ima svoju metodologiju, a to je da  se one delegiraju prema Opštinskom odboru Naše stranke Novi Grad, gdje imamo komisije koje su stručne za posebne oblasti u cilju što bolje pripreme inicijativa,  prije samog podnošenja prema Opštinskom vijeću Novi Grad.

NS: Šta će Naša stranka tražiti u raspravi o Budžetu?

Ibrahim Obhođaš: Nacrt budžeta će vjerovatno biti na Dnevnom redu na prvoj sjednici poslije konstitutirajuće. Naš stav će ostati bez promjena po pitanju budžeta, a to je da ćemo institirarati da bude razvojni, da bude okrenut prema realnom sektoru, koji se iz godinu u godinu nalazi u sve gorem položaju, da bude transparantan, ovdje prije svega mislim da socijalna davanja iz opštinskog budžeta moraju da budu vidljiva i pristupačna za one građane opštine Novi grad kojima je to zaista potrebno, a ne smo za podobne.  Pokušat ćemo u skladu sa svojim kapacitetima da zaustavimo nemilosrdno prodavanje državne imovine, a samo da bi se trenutno podigao budžet. Svjedoci smo da je budžet opštne Novi Grad rastao posljednjih godina zahvaljujući prodaji državne zemlje, što nam donosi kratkoročnu korist, ali moramo imati u vidu koja su tu opterećenja za generacije koje dolaze i kako upravljamo gradnjom.

NS: Šta su neki vaši prvi prijedlozi, na početku mandata?

Ibrahim Obhođaš: Već imam spremna dva prijedloga koja ću prvo obrazložiti na Odboru Naše stranke Novi Grad, pa ako oni dobiju podršku i prema vijeću. Ovdje mislim na pokretanje inicjative za povlaćenje grantnih sredstava od IPA fondova i marketing lokane uprave.

IPA fondovi su sredstva koja su usmjerena prema zemljama koje se nalaze u predpristupnoj fazi ulaska u EU. BiH kao potencijalni kandidat za ulazak u EU ima pravo da povlači sredstva po osnovu prekogranične saradnje i jačanja izgradnje institucija BiH, a potpisivanjem ugovora o zemlji kandidatu za EU stvorila bi se predpostavka o povlaćenju sredstava po osnovu još tri elementa, i to regionalnom razvoju, razvoju ljudskih resursa i ruralnom razvoju. Pod ovim stavkama postoje mnoge podstavke koje opštine trebaju da izaberu u skladu sa svojim potrebama i naprave projekat, te na osnovu njega dobijaju nepovratna sredstva. Zadatak opština je samo da oformi tim stručnih ljudi koji bi napravili projekat,koji bi Evropska komisija u saradnji sa konsultatntskim kućama realizovala. Na osnovu ovih projekata građani dobijaju bolju i uređeniju zajednicu, a opština besplatne projekte i mogućnost ulaganja planiranih sredstava u druge razvojne projekte.

Pod marketingom loklane uprave mislim da je neophodno u cilju smanjenja korupcije uvesti profesionalni marketing u loklalne zajednice. Cilj je da građani budu blagovremeno obavjesteni o projektima koje realizuje opština. Ovdje prije svega mislim na projekte koje se odnose na direktna ulaganja opštine prema građanima. Uvođenjem marketinga u loklanu zajednicu smanjila bi se korupcja, stvorila bi se pretpostavka da svi građani budu obavješteni o npr.konursima za stipendije, sredstvima za start-up biznis, raznim podsticajima i sl., gdje bi dolazio veći broj zahtjeva, a ne samo zatvorenog kruga podobnih. Ovdje je bitno naglasiti da opštne u svojim budžetima svakako izdvajaju sredstva za medijske kuće, ali marketing koji oni daju zauzvrat se odnosi na reklamu samo vladajuće strukture i realizovanih projekata u vidu obnove cesta, raznih rekonstrukcija parkova, obdaništa i sl.   Pored toga, odvajanjem sredstava za profesionalni marketing lokalne zajednice pomogao bi se i realni sektor, gdje bi određena sredstva išla prema ovoj grani. Ta sredstva bi se u budžet vraćala preko potrošnje i PDV-a.