Povodom Tematske sjednice Općinskog vijeća Ilidža na kojoj će se razmatrati pitanja uzroka blokade procesa usvajanja Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Sarajevsko polje“, oglasio se vijećnik Naše stranke Elvis Vreto i upozorio na neusvajanje Elaborata zaštite izvorište što je dalje rezultiralo i sa zaustavljanjem cijelog procesa.

„Prošlo je više od pet godina od dana kada je Skupština Kantona Sarajevo utvrdila zaključke vezane za ovo pitanje, a rješenje se ne nazire. Elaborat, dakle kompletan i ozbiljan pregled studije slučaja, izrađen je 2012. godine, ali je zbog izmjene pravilnika vezanih za zaštitne zone, isti trebalo usaglasiti sa novim odredbama.

„Imate situaciju da se zaštićeno područje Spomenik prirode Vrelo Bosne preklapa sa prostorom koje je obuhvaćeno vodozaštitnom zonom i zonom sanitarne zaštite, što dovodi do preklapanja propisa koje se vezuju za zabranjene i dopuštene aktivnosti. Nije došlo do obeštećenja vlasnika nekretnina u vezi sa ograničenjima na zemljištu privatnih vlasnika, postupak donošenja odluka traje već godinama, a ono na što je Skupština zaključila i zaduženja koja je rasporedila prema javnim preduzećima i nadležnim ministarstvima nije ispunjeno“, kazao je Vreto.

„Općinsko vijeće Ilidža mora uputiti apel prema kantonalnim vlastima, nećemo neke nove zaključke smatrati zadovoljavajućim. Želimo da nam se daju konkretni odgovori na konkretne probleme u vezi sa izvorištem, da imamo konačni stav nadležnih institucija, te da krenemo ispunjavati ono što je obaveza jedinice lokalne samouprave. Ovo nije samo pitanje od važnosti za građane Ilidže, već za cijelo Sarajevo, te pozivam sve da se uključe kako bi nadležne institucije konačno deblokirale proces rješavanja problema izvorišta Sarajevsko polje“, zaključio je Vreto.