Dennis Gratz, zastupnik u Parlamentu Federacije, danas je uputio inicijativu kojom  traži da šef jedinice za internu reviziju Grada Mostara podnese izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju javnih preduzeća čiji je Grad Mostar osnivač za 2015. godinu pred Parlamentom Federacije Bosne i Hercegovine.

“Obrazloženje za ovu inicijativu se zasniva na činjenici da Gradskog  vijeća nema, te  da  javnost  ostaje  uskraćena za  informaciju,  a  da  se  pritome  nastavljaju  odobravati  sredstva  koja  idu iz  džepova  građana i građanki  Mostara, uz  manjak  kontrole  i  transparentnosti. Ovo  je  ranije  tretirano  kao  obaveza  u  odnosu  GV-a  i  interne  revizije,  a  sada  se  to  svelo  na  komunikaciju dvije  osobe. Od  svih  preduzeća,  prema  informacijama  sa  terena,  samo  ‘Mostar-Bus’  nije  napravio minuse,  a ne vidim da je neko reagirao na loše poslovanje nagomilanih gradskih javnih, posebno komunalnih preduzeća”, kazao je Gratz.

“Ja  ne  znam  zbog  čega  gradska  administracija  ne  pokuša  napraviti  neki  iskorak  te  uključi  građane  i  građanke  u  procese  donošenja  odluka  i  konsultacija.  Jasno  nam  je da  nije  bilo  izbora,  ali zar  je moguće da se vlasti  ponašaju toliko bahato, da im ni na pamet ne pada da  pokrenu  neke javne rasprave o važnim temama  za Mostar, te pokušaju sa nekom alternativnom komunikacijom u ovim vanrednim okolnostima koje su se  već pretvorile u trajno stanje? Neko mora  odgovarati  za  neodgovorno  upravljanje  narodnim parama. Pa,  zamislite da  se  potegnu  dalje  teme  o  kojima se danas u  Mostaru  šuti,  poput  neravnomjernog  raspolaganja  budžetskim sredstvima  po diskriminatornim  osnovama  i  po  različitim  kriterijima  za  različite  dijelove  grada!  Naša  stranka  je  spremna  da  se  bavi  time,  ali  prvo  tražimo  od  Federacije  da  pokaže  interes  za  pitanja na čije se odgovore više ne može  čekati”,  zaključio je Gratz.