Dennis Gratz, zastupnik Naše stranke u Parlamentu Federacije, zatražit će od Vlade Federacije da stavi van snage Uredbu o uslovima koje je preduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane djelatnosti, imajući u vidu da ista nije u saglasnosti sa odredbama novog Zakona o radu koji propisuje da direktori i članovi uprave mogu obavljati svoju funkcije bez zasnivanja radnog odnosa.

“Smatram da omogućavanjem prijave lica na upravljačke pozicije bez zasnivanja radnog odnosa predstavlja stimulans privredi. Poslove zastupanja i rukovođenja firmom direktor može da obavlja kroz zaključenje ugovora o pravima i obavezama, a pitanje socijalnih doprinosa treba da se riješi na drugačiji način”, kazao je Gratz.

“Važeća Uredba dolazi u sukobu sa odredbama Zakona o radu i Zakona o privrednim društvima, te je potrebno hitno reagirati, kako bismo išli u korak sa rješenjima u regiji, koja su se pokazala kao dobra, te raditi na tome da reforme nižih akata prate reformu zakonodavstva”, zaključio je Gratz.