Na današnjoj tematskoj sjednici Parlamenta Federacije na temu rješavanja statusa porodilja, govorio je zastupnik Dennis Gratz, jedan od zagovarača osiguranja većeg stepena zdravstvene zaštite i naknada za porodilje u Federaciji. Gratz je pozvao Vladu Federacije da hitno pristupi rješavanju problema porodiljskih naknada i da u što skorijem roku stvori uslove za formiranje Porodičnog fonda.

„Naša stranka već nekoliko godina intenzivno radi na uspostavljanju Porodičnog fonda u FBiH. Razlozi za to su očigledni i detaljno su izneseni danas na sjednici. Za nas je neprihvatljivo da u FBiH tolerišemo diskriminaciju porodilja po mjestu prebivališta i sektoru u kojem rade. Prije svega, postoji ogromna razlika između porodilja koje rade u javnom sektoru i primaju uglavnom pune iznose svojih plaća dok su na porodiljskom odsustvu i porodilja koje rade u realnom sektoru i koje uglavnom primaju samo naknade koje isplaćuju kantoni. Kao što smo vidjeli, u nekim kantonima porodilje ne primaju nikakvu naknadu, u nekima je ta naknada minimalna, a u skoro svima zavisi od raspoloživih budžetskih sredstava. Naš sistem isplate porodiljskih naknada niti je pravičan, niti pomaže ženama da se uključe na tržište rada, niti daje bilo kakav poticaj porodicama da imaju djecu“, kazao je Gratz.

„Koncept Porodičnog fonda je zasnovan na stručnim i ekspertskim analizama ovog problema koje je ponudio nevladin sektor. Sve analize pokazuju da je pitanje porodiljskih naknada jedino moguće pravično riješiti jedinstvenim pristupom na nivou Federacije, a ne na nivou kantona. Ako ostavimo isplatu porodiljskih naknada na nivou kantona, uvijek ćemo imati problem sa isplatama koje će zavisiti od dostupnih budžetskih sredstava. Drugi razlog za uspostavu jedinstvenog fonda je naše uvjerenje da novaca za isplatu porodiljskih naknada ima, samo nije pravilno raspoređen“, dodao je Gratz.

„Nadalje, smatramo da je potrebno adekvatno riješiti i problem isplate porodiljskih naknada nezaposlenim porodiljama. Istraživanja pokazuju da je ovo najugroženija kategorija porodilja koja prima tek oko 7% ukupnih naknada koje se isplaćuju porodiljama u FBiH. Za ovu kategoriju smatramo da porodiljska naknada predstavlja vid socijalne zaštite cijele porodice i neophodno je naći sredstva u budžetu FBiH koja bi mogla biti preusmjerena na finansiranje ove kategorije naknada. Naš prijedlog, koji smo već ranije javno iznijeli, jeste da se sredstva dobijena oporezivanjem igara na sreću, kao i sredstva namijenjena političkim strankama, djelimično preusmjere kako bi se osigurala isplata naknada nezaposlenim porodiljama“ upozorio je Gratz.