Pored arhitektonskih barijera, koje ne dozvoljavaju ili otežavaju prolaz do zdravstvene ustanove i specijalističkih ordinacija, u Domu zdravlja Kakanj problem je i nepostojanje prilagođenog ginekološkog stola za žene s invaliditetom.

Behija Kulović, potpredsjednica odbora Naše stranke u Kaknju, podnijela je inicijativu za njegovu nabavku.

„Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom čime su regulisana i prava na zdravstvenu zaštitu (Član 25. tačka a): ‘Države potpisnice pružaju osobama sa invaliditetom isti opseg, kvalitet i standard besplatnih ili dostupnih usluga i programa koje se pružaju ostalim građanima, uključujući i one u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, te zdravstvene programe kojima je obuhvaćeno cijelo stanovništvo.’

Kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna svim ženama, tražimo da Općinsko vijeće putem nadležnih institucija i tijela pronađe sredstva kako bi se obezbijedio jedan ginekološki sto za pregled žena s invaliditetom“, stoji u obrazloženju inicijative.