Na nedavno održanoj sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo vijećnik Naše stranke Anton Rajić tražio je od Službe za javne nabavke i načelnika Nedžada Ajnadžića (SDA) kao odgovornog lica da obrazloži sve postupke javnih nabavki za projekte Vodovod Nahorevo, Izvođenje radova na Pozorišnom trgu – Susan Sontag, Osnovnoj školi Šip, Koševskom potoku i vrtiću Razigrani dani.

Rajić je zapazio da se u postupku javnih nabavki dešava ista pojava da izvođač radova, nadzorni organ i komisije konstatuju da projekti nisu kvalitetno realizovani, te se traže naknadni radovi. Na teret Općine.

„Ponavljanje ove prakse koja je već postala pravilo izaziva sumnju da je to samo izgovor kako bi se što više novca potrošilo od Općine, a problem je što projektant i nadzorni organ ne snose nikakvu odgovornost i ne nadoknađuju štetu, koju su uzrokovali, od vlastitih sredstava“, navodi Rajić.

Prije nekoliko mjeseci vijećnici Općinskog vijeća Centar donijeli su zaključak kojim su ustanovili da Vodovod Nahorevo nije adekvatno projektovan.

„Naprimjer, na ovom vodovodu nedostajala je čak polovina rezervoara, pa su morali naknadno mijenjati projekat, što je nedopustivo. Jer iako postoje projektant, izvođač i nadzor, ovaj vodovod je imao toliko naknadnih korekcija da je vrijednost radova sa 1,6 miliona KM porasla na 2,5 miliona KM. Pored grešaka koje su napravljene sa samom vodovodu, nije projektovan ni pristupni put, klasifikacija zemljišta nije urađena kako treba (greška zbog geološko-geotehničkog nalaza)“, ističe Rajić.

Projekat škole na Šipu također je problematičan sa više aspekata. Izrada projekta rađena je u tri navrata. Prvo je urađen idejni projekat, zatim glavni projekat i na kraju revizija projekta. Pri izvođenju radova izvođač, nadzorni organ i projektant konstatovali su da projekat nije dobro urađen jer geološko-geotehnički nalaz nije kvalitetno urađen – što piše u Odluci o pokretanju zahtjeva za izvođenje naknadnih radova. Iznos tih naknadnih radova je 311.000 KM.

Rajić smatra da je Općina Centar trebala tužiti projektanta za štetu koja je nastala zbog loše realizovanog projekta, ali prema Zakonu o javnim nabavkama ta mogućnost nije predviđena.

„Tačno je da u Zakonu o javnim nabavkama ne postoji mogućnost tužbe projektanta, ali je moguće prema Zakonu o obligacionim odnosima, jer ne smijemo dopustiti da se na ovaj način novac građana troši bez ikakve kontrole. Iako sam tražio na uvid dokumentaciju za ovaj projekat, čekam je već nekoliko mjeseci“, navodi Rajić.

Ista praksa je bila i sa projektom izgradnje Pozorišnog trga – Susan Sontag, gdje je u dodatne radove uloženo preko 226.000 KM.

„Zanimljivo je da Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača koja djeluje pri Općini Centar izabere u većini slučajeva izabere jednu te istu kompaniju, a koja u svim slučajevima uz pristanak organa Općine Centar izvodi dodatne radove“, govori Rajić.

Nedavno je u Općini Centar završen tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji vrtića „Razigrani dani“, a vrijednost radova je preko 2 miliona KM. Ostaje da se vidi da li će se ponoviti isti scenarij sa naknadnim izvođenjem radova.