Na 21. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo usvojen je Nacrt Gender akcionog plana za period od 2018. do 2022. godine jednoglasnom odlukom vijeća. Nacrt je predložila Alma Šuman, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i potpredsjednica Komisije za ljudska prava i slobode na inicijativu Kluba vijećnika/ca Naše stranke Novo Sarajevo.

Šuman kaže da je posebno ponosna na činjenicu da je Nacrt usvojen jednoglasno, ali i na druge stvari kojima ovaj Plan može doprinijeti: “Osobito sam ponosna jer je ovo pionirski iskorak u ovom pravcu Općine Novo Sarajevo, koji će omogućiti našoj općini da svojim projektima aplicira kod mnogih međunarodnih fondova koji se bave ovim pitanjima. To će u konačnici dovesti do poboljšanja uslova života našim građanima/kama, posebno onima koji spadaju u ranjive kategorije, prije svega djeci i omladini na koju sam lično i najosjetljivija. Zahvalila bih se kolegama/icama vijećnicima/cama OV Novo Sarajevo koji su ovo također prepoznali i jednoglasnom Odlukom podržali.”

Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo je strateško-planski dokument Općine koji svojom implementacijom treba da potiče rast i razvoj zajednice, uvođenje ravnopravnosti spolova u razvojne politike, projekte i programe na lokalnom nivou.

U skladu sa svojim Statutom Općina Novo Sarajevo je dužna da u ostvarivanju svojih ciljeva poštuje osnovna ljudska prava, da svim gradjanima/kama osigura jednaka prava uz poštivanje njihovog nacionalnog, vjerskog kulturnog identiteta bez obzira na rod i spol, u skladu s Poveljom UN-a i Zakonom o ravnopravosti spolova u BiH.

Nacrt Gender akcionog plana Općine Novo Sarajevo se stavlja na Javnu raspravu u periodu od 13. 8. 2018. godine do 11. 9. 2018. godine, u kojoj će učešće uzeti klubovi vijećnika OV Novo Sarajevo, općinski načelnik, nadležna radna tijela OV, savjeti mjesnih zajednica, nevladine organizacije koje se bave pitanjem ravnopravnosti spolova i Gender centar Fedreracije BiH koji vrši nadzor nad Zakonom o ravnopravnosti spolova.